Rönns stuga vid Dannemora Gruvor

Detta gamla foto togs några få år efter sekelskiftet 1800/1900. Abraham Rönn sitter på bänken tillsammans med hustrun Anna. De är omgivna av de vuxna barnen Oscar, Ester Maria (Mimmi), David och Joel (liggande). Fotot har förmedlats av David Forsling, som fått det av sin mor Eva Forsling f. Sundberg. Hon var dotter till Ester Maria Rönn på fotot ovan.

Abraham Rönns torp (som fortfarande finns kvar i ett välbevarat skick i närheten av missionshuset) beskrivs i ett tidningsreportage i Uppsala Nya tidning 1982-10-30. Rubriken till reportaget var ”Rönns stuga” ett av de sista gruvdrängstorpen.

Ett av de kvarvarande gruvdrängstorpen återfinns mitt i gruvsamhället Dannemora. Gruvdräng var äldre tiders benämning på gruvarbetare. Den här byggnaden går under namnet Abraham Rönns torp. Det är en enkelstuga om kök och kammare uppförd i slutet av 1700-talet. Abraham Rönn (1852-1931) var gruvarbetare och en legendarisk person i bygden. (Obs! i reportaget anges felaktiga årtal. Det ska vara 1851-1940) Vid sidan om sitt arbete i gruvan var han lekmannapredikant hos Missionsförbundet och välkänd nykterhetskämpe. Birger Sommar i Dannemora, som sysslar med hembygdsforskning, har i sitt förvar ett upprop, som Abraham Rönn tog initiativet till omkring sekelskiftet. Framställningens adressat var ”högädle disponenten” vid Dannemora gruvor, d v s brukspatron P G Tamm på Österby. I skrivelsen anhölls om att spritutskänkningen vid Dannemora Hotell skulle stoppas. Motivet var enligt Rönn det tilltagande ungdomsfylleriet i samhället.

Samlade in 285 namn. Inte mindre än 285 namnunderskrifter samlade Rönn ihop. Hotellet var utarrenderat åt en enskild källarmästare men ägdes av gruvintressenterna. Hur det gick med framställningen förtäljer inte historien. Rönn hade i likhet med många av pionjärerna inom folkrörelsen inte alltid så lätt. I sin bok om ”Films skolväsen” nämner Paul Norberg att man till kyrkoherden lämnade en ansökan undertecknad av ett stort antal personer. Man anhöll att småskolan i Österby fick upplåtas ”för religiösa föredrag av gruvarbetaren Abraham Rönn och andra predikanter som rekommenderades av Österby missionsförening.

Skolrådet avslog.Skolrådet avslog resolut. Motivet var ”att befolkningen hade så rikliga tillfällen att höra Guds ord, att några lokaler ej behövdes för sekteristerna”. I dag är Abraham Rönns torp fritidsviste för Sven Eriksson i Dannemora. Under turistsäsongen har han göra med att lotsa intresserade till grannbyggnaden: Triewalds unika ångmaskinhus, numera industriminnesmärke.

Text: Lennart Liljedahl